August 2017
Aug 1: Pixel
Aug 2: Photo
Aug 3: Poster
Aug 4: Reiterate
Aug 5: Photo
Aug 6: Illustrator
Aug 7: Logo
Aug 8: Pixel
Aug 9: Photo
Aug 10: Poster
Aug 11: Reiterate
Aug 12: Photo
Aug 13: Illustrator
Aug 14: Logo
Aug 15: Pixel
Aug 16: Photo
Aug 17: Poster
Aug 18: Reiterate
Aug 19: Photo
Aug 20: Illustrator
Aug 21: Logo
Aug 22: Pixel
Aug 23: Photo
Aug 24: Poster
Aug 25: Reiterate
Aug 26: Photo
Aug 27: Illustrator
Aug 28: Logo
Aug 29: Pixel
Aug 30: Photo
Aug 31: Poster